ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS

Aυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας Google Analytics (εφεξής «Σύμβαση») συμφωνούνται από την Google Inc. («Google») και το πρόσωπο που συνάπτει αυτήν τη Σύμβαση («Εσείς»). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως:

1. Ορισμοί

Με τον όρο «Λογαριασμός» νοείται ο λογαριασμός χρέωσης για την Υπηρεσία. Για όλα τα Προφίλ που συνδέονται με ένα μοναδικό σύνολο ιστοσελίδων ή εφαρμογών (εφεξής «Ιδιοκτησία»), οι «Επισκέψεις» θα αθροίζονται, προτού καθοριστεί η χρέωση της Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Οι «Εμπιστευτικές πληροφορίες» συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες γνωστοποιούνται εγγράφως από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο και επισημαίνονται ως «εμπιστευτικές» ή γνωστοποιούνται προφορικώς και, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, διατυπώνονται εγγράφως και επισημαίνονται ως «εμπιστευτικές». Ωστόσο, στις Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που έχουν καταστεί ή καθίστανται γνωστές στο ευρύ κοινό, οι οποίες είναι ήδη στην κατοχή του συμβαλλομένου που λαμβάνει τις πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση από ένα συμβαλλόμενο ή έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από τον συμβαλλόμενο που λαμβάνει τις πληροφορίες χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών.

Με τον όρο «Δεδομένα πελατών» ή «Δεδομένα της υπηρεσίας Google Analytics» νοούνται τα δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία που αφορούν στα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των Επισκεπτών.

Με τον όρο «Τεκμηρίωση» νοείται οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση που διατίθεται σε Εσάς από την Google για χρήση με το Λογισμικό επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Με τον όρο «GATC» νοείται ο κώδικας παρακολούθησης του Google Analytics, ο οποίος εγκαθίσταται σε μια Ιδιοκτησία με σκοπό τη συγκέντρωση Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις οι οποίες σας παρέχονται.

Με τον όρο «Επισκέψεις» νοείται η μονάδα βάσης που επεξεργάζεται το σύστημα της Google Analytics. Μια Επίσκεψη μπορεί να είναι μια κλήση στο σύστημα του Google Analytics από διάφορες βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των Javascript (π.χ. analytics.js), Silverlight, Flash και Mobile. Επιπλέον, μια Επίσκεψη μπορεί να αποτελεί μια προβολή σελίδας, μια συναλλαγή, ένα στοιχείο, ένα γεγονός, μια κοινωνική αλληλεπίδραση ή ένα χρονοδιάγραμμα χρήστη. Επίσης, οι Επισκέψεις ενδέχεται να καταχωρούνται στο σύστημα του Google Analytics ανεξάρτητα από τη χρήση κάποιας βιβλιοθήκης από άλλα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από το Google Analytics και μηχανισμούς που η Υπηρεσία καθιστά διαθέσιμους σε Εσάς.

Με τον όρο «Λογισμικό επεξεργασίας» νοείται το λογισμικό διακομιστή από το Google Analytics και κάθε αναβάθμιση αυτού, το οποίο αναλύει τα Δεδομένα πελατών και δημιουργεί τις Αναφορές.

Με τον όρο «Προφίλ» νοείται το σύνολο των ρυθμίσεων που προσδιορίζουν από κοινού τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν ή θα εξαιρεθούν από μια συγκεκριμένη Αναφορά. Για παράδειγμα, ένα Προφίλ μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι ώστε να προβάλλεται κάποιο μικρό τμήμα ενός ιστότοπου ως μοναδική Αναφορά. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλά Προφίλ για κάθε Ιδιοκτησία.

Με τον όρο «Iδιοκτησία» νοείται κάθε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη ιδιοκτησία που υπόκειται στον έλεγχό σας και αποστέλλει δεδομένα στο Google Analytics. Κάθε Ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνει ένα προεπιλεγμένο Προφίλ που μετρά όλες τις σελίδες εντός της Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο «Πολιτική Απορρήτου» νοείται η πολιτική απορρήτου κάποιας Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο «Αναφορά» νοείται η απορρέουσα ανάλυση που εμφαίνεται στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/analytics/ για κάθε Προφίλ.

Με τον όρο «Διακομιστές» νοούνται οι διακομιστές που ελέγχονται από την Google (ή τις θυγατρικές εταιρείας πλήρους ιδιοκτησίας της), στους οποίους αποθηκεύονται το Λογισμικό επεξεργασίας και τα Δεδομένα πελατών.

Με τον όρο «Λογισμικό» νοούνται ο κωδικός GATC και το Λογισμικό επεξεργασίας

Με τον όρο «Τρίτο μέρος» νοείται κάθε τρίτο μέρος (i) στο οποίο Εσείς παρέχετε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας ή (ii) για το οποίο Εσείς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, για να συλλέξετε πληροφορίες για λογαριασμό του τρίτου μέρους.

Με τον όρο «Επισκέπτες» νοούνται οι επισκέπτες στις Ιδιοκτησίες σας.

Οι όροι «συμπεριλαμβάνει», «συμπεριλαμβάνουν» και «συμπεριλαμβανομένου/ης/ων» ερμηνεύονται υπό την έννοια της ενδεικτικής και όχι της περιοριστικής συμπερίληψης.

2. Χρεώσεις και Υπηρεσία.

Δυνάμει των διατάξεων της Παραγράφου 15, η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωσή έως το μέγιστο όριο των 10 εκατομμυρίων (10.000.000) επισκέψεων ανά μήνα και ανά λογαριασμό.

Κατά διαστήματα, η Google δύναται να αλλάζει τις πολιτικές χρεώσεων και πληρωμών για την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης κόστους για γεωγραφικά δεδομένα, της εισαγωγής δεδομένων κόστους από μηχανές αναζήτησης ή άλλων χρεώσεων που επιβαρύνουν την Google ή τις θυγατρικές εταιρείες πλήρους ιδιοκτησίας της από τρίτους προμηθευτές για τη συμπερίληψη δεδομένων στις αναφορές της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές στις πολιτικές χρεώσεων ή πληρωμών ισχύουν από τη στιγμή που θα αποδεχθείτε τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες θα αναρτώνται στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/analytics. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις υπολογίζονται σε δολάρια Η.Π.Α. Οποιοδήποτε υπόλοιπο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που επιβαρύνουν την Google θα επαυξάνουν το οφειλόμενο ποσό, και δύναται να χρεωθούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλο μηχανισμό χρέωσης που συνδέεται με το λογαριασμό σας Adwords.

3. Λογαριασμός Μέλους, Κωδικός Πρόσβασης και Ασφάλεια.

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στην Google τα ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη) και του κωδικού πρόσβασης. Θα προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε και φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών τόσο εκ μέρους σας όσο και εκ μέρους τρίτων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Google αμέσως μόλις λάβετε γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή τυχόν άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Το προσωπικό υποστήριξης της Google (ή των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της) δύναται, κατά διαστήματα, να συνδέεται στην Υπηρεσία με τον δικό σας κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συντηρεί ή να βελτιώνει την Υπηρεσία, αλλά και να σας παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα χρεώσεων.

4. Μη Αποκλειστική Άδεια Χρήσης.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, (α) η Google σάς εκχωρεί περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για την εγκατάσταση, αντιγραφή και χρήση του κωδικού GATC αποκλειστικά εφόσον σας χρειάζεται για τις Ιδιοκτησίες σας ή για τις Ιδιοκτησίες τρίτων μερών και (β) έχετε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολής και λήψης των Αναφορών που βρίσκονται αποθηκευμένες στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/analytics. Δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος την (i) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, την (ii) αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα, ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεστε, την (iii) ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο ή για το Λογισμικό, την Τεκμηρίωση ή την Υπηρεσία, την (iv) αφαίρεση τυχόν αποκλειστικών σημειώσεων ή ετικετών που βρίσκονται πάνω στο Λογισμικό ή έχουν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία, τη (v) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή εισαγωγή οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή σύντομου προγράμματος που επηρεάζει ή επιχειρεί να επηρεάσει τη διαδικασία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή την (νi) χρήση δεδομένων που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτο μέρος στην Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από τη δημιουργία, την προβολή και τη λήψη των Αναφορών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση και πρόσβαση στην Τεκμηρίωση, στο Λογισμικό, στην Υπηρεσία και στις Αναφορές.

5. Εμπιστευτικότητα.

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες του αντισυμβαλλομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του, με εξαίρεση τους λόγους εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ή εάν κρίνεται απαραίτητο από νομοθεσία, κανονισμό ή δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος που υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες θα ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο το ταχύτερο δυνατόν πριν από την αποκάλυψη των εν λόγω Εμπιστευτικών πληροφοριών.

6. Δικαιώματα Πληροφόρησης και Δημοσιοποίηση.

Η Google και οι θυγατρικές εταιρείες πλήρους ιδιοκτησίας της δύνανται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου (διατίθενται στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/privacy.html), τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας. Η Google δεν θα γνωστοποιήσει σε κανένα τρίτο μέρος τα Δεδομένα πελατών που σας αφορούν ή τα Δεδομένα πελατών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν η Google (i) έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε Δεδομένα πελατών ή τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τα Δεδομένα πελατών τρίτου μέρους, (ii) διαπιστώσει ότι απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή θεωρεί, καλόπιστα, ότι η πρόσβαση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των Δεδομένων πελατών είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Google, των χρηστών της ή του κοινού ή (iii) παράσχει αυτά τα Δεδομένα πελατών σε περιορισμένες περιπτώσεις σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό της Google (π.χ. χρέωση ή αποθήκευση δεδομένων) με αυστηρούς περιορισμούς που αποτρέπουν τη χρήση ή την κοινή χρήση των δεδομένων αυτών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται από την Google. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συμφωνίες που υποχρεώνουν τα εν λόγω μέρη να επεξεργάζονται τα Δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Google και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Απαγορεύεται να διαβιβάζετε, καθώς και να βοηθάτε ή να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να διαβιβάζει πληροφορίες στην Google, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να αναγνωρισθούν από την Google ως πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης.

Οφείλετε να διαθέτετε κατάλληλη Πολιτική Απορρήτου, από την οποία θα δεσμεύεστε, και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από τους Επισκέπτες. Οφείλετε να αναρτήσετε μια Πολιτική απορρήτου, η οποία θα ενημερώνει τους Επισκέπτες για τη χρήση cookie που αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων. Οφείλετε να περιγράφετε τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται παρουσιάζοντας εμφανώς ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα “Πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της” (η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.google.com/intl/el/policies/privacy/partners/ ή σε οποιοδήποτε άλλο URL ενδεχομένως παρέχει η Google κατά καιρούς). Θα καταβάλλετε εύλογες εμπορικά προσπάθειες για να εξασφαλίζετε ότι ο Επισκέπτης ενημερώνεται με σαφείς και κατανοητές πληροφορίες και ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση και την εγκατάσταση cookie ή άλλων πληροφοριών στη συσκευή του, όπου αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την Υπηρεσία και όπου η ανωτέρω ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης απαιτείται δια νόμου.

Απαγορεύεται να παρακάμπτετε οποιοδήποτε μηχανισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. δήλωση «εξαίρεσης») που προβλέπει η Υπηρεσία.

Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια ολοκληρωμένη έκδοση της υπηρεσίας Google Analytics και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες DoubleClick ή υπηρεσίες διαφημίσεων της Google (“Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics”). Εάν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, οφείλετε να τηρείτε την Πολιτική για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics (η οποία παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=el&topic=2611283). Η πρόσβασή σας και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας DoubleClick ή υπηρεσίας διαφημίσεων της Google υπόκειται στους ισχύοντες όρους που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε Eσάς και την Google και αφορούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν χρησιμοποιείτε τo Google Analytics 360 Suite Home, η χρήση σας διέπεται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics 360 Suite Home (ή όπως αλλιώς τυχόν μετονομαστούν) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://360suite.google.com/terms (ή σε οποιοδήποτε άλλο URL τυχόν παρέχει η Google) όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς (οι "Όροι Suite Home"). Ωστόσο, σύμφωνα με την Ενότητα 2 των Όρων Suite Home, η χρήση της Υπηρεσίας θα εξακολουθεί να διέπεται από την παρούσα Σύμβαση..

8. Αποζημίωση.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, θα αποζημιώνετε, θα απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη και θα υπερασπίζεστε την Google και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής, με δικά σας έξοδα, από κάθε αξίωση, αγωγή, δικαστική ενέργεια και μήνυση εις βάρος της Google ή οποιωνδήποτε στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συνδεόμενων εταιρειών και έναντι κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, διακανονισμού, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λοιπών δικαστικών εξόδων) που επιβαρύνει την Google ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνδεόμενες εταιρείες, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Σύμβασης, (ii) την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, (iii) την από μέρους σας παραβίαση των ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την Υπηρεσία ή (iν) τυχόν δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται σε οποιοδήποτε Τρίτο μέρος από Εσάς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών, (ν) τυχόν αξιώσεις που εγείρονται από ή για λογαριασμό Τρίτου μέρους και αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών από Εσάς, (νi) παραβιάσεις των δικών σας υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου προς οποιοδήποτε Τρίτο μέρος και (νii) τυχόν αξιώσεις αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε Τρίτου μέρους σε συνδυασμό με τη Υπηρεσία, το Λογισμικό ή τις Αναφορές. Η Google θα σας παρέχει γραπτή κοινοποίηση της εν λόγω αξίωσης, μήνυσης ή αγωγής. Οφείλετε να συνεργαστείτε στο βαθμό που ευλόγως απαιτείται για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Η Google διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει, με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος άπτεται της Αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από Εσάς.

9. Τρίτα Μέρη.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για λογαριασμό οποιουδήποτε Τρίτου μέρους ή εάν κάποιο Τρίτο μέρος χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του λογαριασμού σας, είτε διαθέτετε εξουσιοδότηση είτε όχι από την Google για να το κάνετε αυτό, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) διαθέτετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω Τρίτου μέρους, σε συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, (β) η Google μπορεί να μοιράζεται με το Τρίτο μέρος Δεδομένα πελατών που αφορούν στις Ιδιοκτησίες του Τρίτου μέρους και (γ) δεν θα αποκαλύψετε σε τρίτους τα Δεδομένα πελατών του Τρίτου μέρους χωρίς τη συγκατάθεση του Τρίτου μέρους.

10. Αποποίηση Ευθύνης.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΙΤΕ ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

11. Περιορισμός Ευθύνης.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η GOOGLE Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΑΝ Ή ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ‘Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 500 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α

12. Σημείωση περί Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας.

Η Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει το Λογισμικό και όλα τα σχετικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Google (και των θυγατρικών εταιρειών της πλήρους ιδιοκτησίας). Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Λογισμικό και δεν παραχωρούνται ρητώς σε Εσάς με την παρούσα Σύμβαση διατηρούνται και εξακολουθούν να ανήκουν στην Google και στους δικαιοπαρόχους αυτής άνευ περιορισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης της Google (και των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της). Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να προβεί) στις ακόλουθες ενέργειες : (α) παραχώρηση, διανομή ή χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού για σκοπό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αδείας χρήσης που παρέχεται με την παρούσα Σύμβαση, (β) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αποκωδικοποίηση του Λογισμικού ή λοιπές απόπειρες ανακάλυψης τυχόν πηγαίου κώδικα ή εμπορικών μυστικών που αφορούν στην Υπηρεσία, (γ) ενοικίαση, χρονομίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δικαιωμάτων σχετικά με το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, (δ) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή κυκλοφορία οποιαδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού, (ε) χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων παροχής υπηρεσιών, λογότυπων, ονομασιών τομέων (domain name) και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Google, (στ) καταχώρηση, απόπειρα καταχώρησης ή παροχή βοήθειας σε τρίτους για την καταχώρηση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, σημάνσεων παροχής υπηρεσιών, λογότυπου, ονομασιών τομέων (domain name) και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Google (ή τις θυγατρικές εταιρείες πλήρους ιδιοκτησίας της), παρά μόνον στο όνομα της Google (ή των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της, κατά περίπτωση), (ζ) αφαίρεση, αλλοίωση ή παραποίηση οποιασδήποτε ειδοποίησης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή (η) υποβολή αγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ή για ένα έτος μετά την περίοδο ισχύος αυτής, που αφορά σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

13. Δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α

Εάν η χρήση της Υπηρεσίας εξαγοραστεί από ή για λογαριασμό της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είτε από κύριο ανάδοχο είτε από υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το έγγραφο 48 C.F.R. 227.7202-4 (για εξαγορές του Υπουργείου Άμυνας [Department of Defense – DOD] των Η.Π.Α.) και τα έγγραφα 48 C.F.R. 2.101 και 12.212 (για εξαγορές που δεν αφορούν στο Υπουργείο Άμυνας), τα δικαιώματα της Κυβέρνησης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ως προς τη χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκτέλεση, προβολή ή αποκάλυψη του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, θα υπόκεινται από κάθε άποψη στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν τις εμπορικές άδειες χρήσης και παρέχονται στην παρούσα Σύμβαση.

14. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία

Οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ανά πάσα στιγμή και κατόπιν ειδοποίησης. Μετά την καταγγελία της παρούσας, η Google θα σταματήσει να σας παρέχει την Υπηρεσία και Εσείς δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στην Υπηρεσία. Επιπλέον, οφείλετε να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του κώδικα GATC από όλες τις Ιδιοκτησίες και θα επιβεβαιώσετε εγγράφως στην Google την εν λόγω διαγραφή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την εν λόγω καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας, (α) δεν δικαιούστε τυχόν επιστροφή χρημάτων ή τελών χρήσης ή οποιωνδήποτε λοιπών τελών, (β) τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο για Υπηρεσία που παρασχέθηκε έως και την ημερομηνία καταγγελίας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο εις το ακέραιο και (γ) όλα τα δεδομένα ιστορικού των Αναφορών σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

15. Τροποποιήσεις στους όρους παροχής υπηρεσιών και λοιπές πολιτικές

Η Google δύναται να τροποποιεί τους όρους της παρούσης ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, προκειμένου π.χ. να αντικατοπτρίζουν μεταβολές στο νόμο ή μεταβολές στην Υπηρεσία. Οφείλετε να ελέγχετε τους όρους τακτικά. Η Google θα αναρτά ειδοποιήσεις για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους της παρούσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.google.com/intl/gr/analytics/, ή στις Πολιτικές του Google Analytics στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.google.com/analytics/policies, ή, σε περίπτωση άλλων πολιτικών που αναφέρονται στους όρους αυτούς, στη σχετική διεύθυνση URL που αφορά στις πολιτικές αυτές. Οι μεταβολές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ 14 μέρες μετά την ανάρτησή τους. Εάν διαφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους της Υπηρεσίας, πρέπει να διακόψετε την χρήση του Google Analytics. Καμία διόρθωση ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης δεν θα είναι δεσμευτική, εκτός εάν (i) είναι έγγραφη και υπογράφεται από νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Google, (ii) αποδεχθείτε τους ενημερωμένους όρους μέσω διαδικτύου (online), ή (iii) εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, αφού η Google κοινοποιήσει τις τροποποιήσεις της Σύμβασης ή οποιασδήποτε πολιτικής που διέπει την Υπηρεσία.

16. Λοιπές διατάξεις, ισχύουσα νομοθεσία και δωσιδικία

Η Google θα εξαιρείται από την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης στο βαθμό που η εν λόγω εκτέλεση είναι αδύνατη, καθυστερείται ή παρακωλύεται για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της. Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βελτίωσης συμφωνείται εγγράφως από τους συμβαλλομένους) συνιστά ολόκληρη τη Σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και τη Google σχετικά με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών και δηλώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης καταστεί μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα αναθεωρηθεί στο βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμη στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ οι λοιπές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση κανόνων δικαίου. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ασυμφωνιών μεταξύ των νόμων, κανόνων και κανονισμών άλλων χωρών και των νόμων, κανόνων και κανονισμών της Καλιφόρνιας, θα υπερισχύουν και θα διέπουν τη Σύμβαση οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί της Καλιφόρνιας. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία της Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων και ο Ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών (UCITA) δεν ισχύουν στην παρούσα Σύμβαση. Το Λογισμικό υπόκειται στους Κανονισμούς Εξαγωγών των Η.Π.Α. και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ή η χρήση του από χώρες ή άτομα που βρίσκονται σε εμπορικό αποκλεισμό. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς την Google πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, H.Π.Α, με κοινοποίηση στο Νομικό Τμήμα, είτε με επιστολή Α προτεραιότητας, είτε αεροπορικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για παράδοση την επόμενη μέρα, και θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την παραλαβή. Η παραίτηση από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθέτηση υποχρέωσης. Δεν επιτρέπεται να εκχώρηση ή άλλως μεταβίβαση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Google, και οποιαδήποτε αντίστοιχη απόπειρα θεωρείται άκυρη. Η σχέση ανάμεσα στην Google και Εσάς δεν συνιστά σχέση εταιρική αλλά σχέση ανεξάρτητων προσώπων. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και ισχύει προς όφελος των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων των συμβαλλομένων αυτής. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθες παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ: 1, 4, 5, 6 (εκτός από τις δύο τελευταίες προτάσεις), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 16.

Τελευταία ενημέρωση στις 5/24/2016