„GOOGLE ANALYTICS“ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Toliau pateikiamos „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygos (toliau – „Sutartis”), dėl kurių susitaria „Google Inc.“ (toliau – „Google“) ir šią Sutartį pasirašantis subjektas (toliau – „Jūs”). Ši Sutartis taikoma Jums naudojantis standartinėmis „Google Analytics“ paslaugomis (toliau – „Paslauga”). PASPAUSDAMI MYGTUKĄ „SUTINKU“, KURIS UŽBAIGIA REGISTRACIJOS PROCESĄ, ARBA NAUDODAMIESI PASLAUGA, PATVIRTINATE, KAD PERŽIŪRĖJOTE ŠIĄ SUTARTĮ IR SUTINKATE SU JA BEI TURITE TEISĘ VEIKTI ŠIOS PASKYROS SAVININKO, KURIS TAIP PAT BUS SAISTOMAS ŠIOS SUTARTIES, VARDU. Atsižvelgiant į tai, kas numatyta aukščiau, šalys susitaria taip:

1. Apibrėžtys.

„Paskyra" yra Paslaugos atsiskaitomoji paskyra. Prieš nustatant Nuosavybei priskirtą mokestį už Paslaugą, bus susumuotas visų su šia Nuosavybe susietų Profilių Įvykių skaičius.

„Konfidenciali informacija" apima visus privačius nuosavybės teise priklausančius duomenis ir kitą informaciją, kurią viena šalis atskleidė kitai šaliai raštu ir kuri yra pažymėta kaip „konfidenciali“ arba kurią atskleidė žodžiu ir per penkias darbo dienas išdėstė raštu, nurodant žymą „konfidencialu“. Tačiau Konfidenciali informacija neapims informacijos, kuri yra arba tampa viešai žinoma ir kurią gaunančioji šalis jau turi savo žinioje prieš ją atskleidžiant arba kurią gaunančioji šalis savarankiškai sukuria nesinaudodama Konfidencialia informacija.

„Klientų duomenys" arba „Google Analytics“ duomenys“ – duomenys, kuriuos Jūs renkate, tvarkote arba saugote naudodamiesi Paslauga ir kurie yra susiję su Lankytojams būdingais bruožais ir veikla.

„Dokumentai" – bet kokie pridedami dokumentai, kuriuos „Google“ Jums padarė prieinamus naudoti su šia Duomenų apdorojimo programine įranga, įskaitant ir tuos, kurie yra prieinami internetu.

„GATC" - „Google Analytics“ stebėjimo kodas, kuris yra įdiegtas Nuosavybėje ir renka Klientų duomenis kartu su Jums pateiktais pataisymais, atnaujinimais ir patobulinimais.

„Įvykis” – „Google Analytics“ sistemos tvarkomas bazinis vienetas. Įvykis gali būti kreipimasis į „Google Analytics“ sistemą per įvairias bibliotekas, įskaitant „Javascript“ (pavyzdžiui, analytics.js), „Silverlight“, „Flash“ ir „Mobile“. Įvykis gali būti puslapio peržiūra, sandoris, elementas, socialinis ryšys arba naudotojo laikas. Įvykiai taip pat gali būti perduodami į „Google Analytics“ sistemą kitais su Paslauga susijusiais „Google Analytics“ palaikomais protokolais ir mechanizmais nenaudojant jokios bibliotekos.

„Duomenų apdorojimo programinė įranga" - „Google Analytics“ serverio pusės programinė įranga su visais atnaujinimais, kuri analizuoja Klientų duomenis ir kuria Ataskaitas.

„Profilis" – nustatymų rinkinys, kuris nustato, ar informacija bus įtraukiama arba neįtraukiama į tam tikrą Ataskaitą. Pavyzdžiui, Profilį galima nustatyti taip, kad nedidelė svetainės dalis būtų peržiūrima kaip viena Ataskaita. Galima sukurti kelis vienos Nuosavybės Profilius.

„Nuosavybė" – bet koks tinklalapis, programa arba kita Jūsų kontroliuojama nuosavybė, kuri siunčia informaciją į „Google Analytics“. Kiekvienoje Nuosavybėje yra numatytasis Profilis, įvertinantis visus Nuosavybėje esančius puslapius.

„Privatumo politika” – Nuosavybei taikoma privatumo politika.

„Ataskaita" – Profilio atžvilgiu gaunama analizė, pateikta www.google.com/intl/lt/analytics/.

„Serveriai" – „Google“ (arba jos valdomų antrinių įmonių) kontroliuojami serveriai, kuriuose laikoma Duomenų apdorojimo programinė įranga ir Klientų duomenys.

„Programinė įranga" – GATC ir Duomenų apdorojimo programinė įranga.

„Trečioji šalis” – trečioji šalis, (i) kuriai Jūs suteikiate prieigą prie Jūsų Paskyros arba (ii) kuriai Jūs naudojate Paslaugą rinkti informaciją trečiosios šalies vardu.

„Lankytojai” – Jūsų Nuosavybės lankytojai.

Žodžiai „apima" ir „apimant" reiškia „įskaitant, bet tuo neapsiribojant”.

2. Mokesčiai ir paslauga.

Pagal 15 punktą Paslauga yra teikiama Jums nemokamai iki 10 milijonų vienos paskyros Įvykių per mėnesį. „Google“ gali pakeisti Paslaugos mokesčius ir atsiskaitymo politiką, įskaitant papildomus mokesčius už geografinius duomenis, mokesčių duomenų importavimą iš paieškos variklių arba už kitokius „Google“ ir jos valdomoms antrinėms įmonėms trečiųjų šalių teikėjų taikomus mokesčius už duomenų įtraukimą į Paslaugos ataskaitas. Mokesčių ar atsiskaitymo politikos pakeitimai įsigalios Jums sutikus su šiais pakeitimais, kurie bus paskelbti www.google.com/intl/lt/analytics/. Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai pateikiami JAV doleriais. Nutraukus šią Sutartį, bet koks neapmokėtas likutis turi būti nedelsiant padengtas ir visi „Google“ patirti išieškojimo mokesčiai (įskaitant advokato honorarą) bus įtraukti į neapmokėtą likutį ir gali būti nuskaičiuoti nuo su Jūsų „AdWords“ paskyra susietos kredito kortelės ar kito mokėjimo mechanizmo.

3. Nario paskyra, slaptažodis ir sauga.

Jei norite užsiregistruoti naudoti šią Paslauga, privalote atlikti registracijos procesą ir pateikti „Google“ galiojančią, išsamią ir tikslią informaciją, kaip nurodyta registracijos formoje, įskaitant Jūsų el. pašto adresą (naudotojo vardą) ir slaptažodį. Turite saugoti savo slaptažodžius ir prisiimti visą atsakomybę už savo ir trečiosios šalies veiksmus naudojant Jūsų paskyras. Tiktai Jūs esate atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojantis Jūsų Paskyra. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Google“, jei sužinosite apie neteisėtą Jūsų Paskyros naudojimą arba bet kokį kitą saugos pažeidimą. Kartais „Google“ (arba jos valdomų antrinių įmonių) palaikymo darbuotojai gali prisijungti prie Paslaugos naudodami Jūsų kliento slaptažodį, siekdami pagerinti teikiamos paslaugos kokybę, įskaitant atvejus, kai norima suteikti Jums pagalbą techniniais arba mokėjimo klausimais.

4. Neišimtinė licencija.

Remiantis šios Sutarties sąlygomis, (a) „Google“ suteikia Jums ribotą, atšaukiamą, neišimtinę, nesublicencijuojamą licenciją įdiegti, kopijuoti ir naudoti GATC tik tiek, kiek tai reikalinga Jums naudojant Paslaugą Jūsų Nuosavybėje arba Trečiųjų šalių Nuosavybėje; ir (b) Jūs galite nuotoliniu būdu pasiekti, peržiūrėti ir atsisiųsti Ataskaitas, kurios yra saugomos www.google.com/intl/lt/analytics/. Jūs sutinkate (i) nekopijuoti, nekeisti, neperdirbti, neversti ir kitomis priemonėmis nekurti šios Programinės įrangos arba Dokumentų išvestinių darbų; (ii) netaikyti apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuoti, neskaidyti ar kitu būdu nebandyti sužinoti Programinės įrangos pirminio kodo, nebent tai aiškiai leidžia Jūsų šalies jurisdikcijoje galiojantys įstatymai; (iii) nenuomoti, neparduoti, neperleisti ar kitaip neperduoti teisių į Programinę įrangą, Dokumentus arba Paslaugą; (iv) nepašalinti jokių nuosavybės ar teisių turėjimą žyminčių pranešimų ar ženklų, kurie yra nurodomi Programinėje įrangoje arba pateikiami kartu su Paslauga; (v) nenaudoti, neskelbti, neperduoti ir neįdiegti jokių įrenginių, programinės įrangos ar programų, trukdančių arba bandančių sutrukdyti teikti Paslaugą arba veikti Programinei įrangai; arba (vi) nenaudoti duomenų, pažymėtų kaip priklausančių trečiajai šaliai, ryšium su Paslaugos teikimu kitais nei Ataskaitų kūrimo, peržiūrėjimo ir atsisiuntimo tikslais ir neleisite jokioms trečiosioms šalims atlikti šių veiksmų. Naudodamiesi Dokumentais, Programine įranga, Paslauga ir Ataskaitomis, Jūs laikysitės visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.

5. Konfidencialumas.

Nė viena iš šalių negali naudoti ir atskleisti kitos šalies Konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikia šioje Sutartyje apibrėžtiems įsipareigojimams įvykdyti arba jei to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai arba teismo nurodymas. Tokiu atveju šalis, kuri yra verčiama atskleisti Konfidencialią informaciją, prieš tai padarydama, privalo kiek įmanoma anksčiau informuoti kitą šalį.

6. Teisė gauti informaciją ir viešumas.

„Google“ ir jos valdomos antrinės įmonės pagal privatumo politikos sąlygas gali saugoti ir naudoti informaciją, surinktą Jums naudojantis Paslauga (privatumo politika pateikta www.google.com/intl/lt/policies/privacy/). „Google“ neteiks Jūsų Klientų duomenų arba Trečiųjų šalių Klientų duomenų jokioms trečiosioms šalims, nebent „Google“ (i) turės Jūsų sutikimą dėl Klientų duomenų arba Trečiosios šalies sutikimą dėl Trečiosios šalies Klientų duomenų; (ii) nuspręs, kad to reikalauja įstatymai, arba bus įsitikinusi, kad Klientų duomenų prieigos, išsaugojimo ir atskleidimo pagrįstai reikia, siekiant apsaugoti „Google“, jos naudotojų arba visuomenės teises, nuosavybę arba saugumą; arba (iii) pateiks Klientų duomenis trečiosioms šalims, kad „Google“ vardu atliktų užduotis (pavyzdžiui, apdorotų mokėjimus arba saugotų duomenis) tam tikromis apribotomis aplinkybėmis, griežtai laikantis apribojimų, siekiant užkirsti kelią šių duomenų perleidimui arba naudojimui ne „Google“ nustatytais būdais. Jei duomenys teikiami, atitinkamomis sutartimis turi būti apibrėžta, kad šalys privalo šiuos Klientų duomenis apdoroti tik laikydamosi „Google“ instrukcijų ir nepažeisti Sutarties ir atitinkamų konfidencialumo bei saugumo reikalavimų.

7. Privatumas.

Negalite patys, padėti kitiems arba leisti bet kokiai trečiajai šaliai perduoti informacijos „Google“, kurią „Google“ galėtų naudoti ar nustatyti kaip asmens identifikavimo informaciją.

Turėsite laikytis atitinkamos Privatumo politikos bei laikytis visų taikomų įstatymų, politikų ir kitų teisės aktų, susijusių su informacijos iš Lankytojų rinkimu. Jūs privalote paskelbti Privatumo politiką, kurioje turite įspėti, kad naudojate slapukus, kurie naudojami rinkti duomenis. Jūs privalote atkleisti „Google Analytics“ naudojimą, taip pat būdą, kaip ji renka ir tvarko duomenis. Tai galite padaryti pateikdami nuorodą į puslapį „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai lankotės partnerių svetainėse ar naudojate programas“ (kurį galima rasti adresu www.google.com/intl/lt/policies/privacy/partners/ arba bet kuriuo kitu adresu, kurį Google retkarčiais gali nurodyti). Jūs dėsite visas komerciškai pagrįstas pastangas, kad Lankytojui būtų pateikta aiški ir išsami informacija apie slapukų išsaugojimą bei prieigą prie jų ar kitos Lankytojo įrenginyje saugomos informacijos, taip pat kad būtų gautas Lankytojo sutikimas dėl tokio išsaugojimo bei prieigos, kai tokia veikla yra susijusi su Paslauga ir kai teisės aktai reikalauja pateikti tokią informaciją ir gauti tokį sutikimą.

Negalite apeiti jokių privatumo funkcijų (pavyzdžiui, atsisakymo sąlygos), kurios yra Paslaugos dalis.

Jūs galite pasirinkti integruotas „Google Analytics“ ir tam tikras „DoubleClick“ bei „Google“ reklamos paslaugas („Google Analytics“ reklamavimo funkcijos“). Jei naudojate „Google Analytics“ reklamavimo funkcijas, privalote laikytis „Google Analytics“ reklamavimo funkcijų politikos (kurią galima rasti adresu support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=lt&topic=2611283&answer=2700409). Jūsų galimybei pasinaudoti ir naudojimuisi bet kuria „DoubleClick“ arba „Google“ reklamos paslauga taikomos galiojančios Jūsų ir „Google“ konkrečiai paslaugai sutartos sąlygos.

8. Žalos atlyginimas.

Taikomos teisės leidžiama apimtimi Jūs atleisite nuo atsakomybės, apsaugosite ir ginsite „Google“ ir jos valdomas antrines įmones, savo sąskaita, nuo bet kokių ir visų trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių, teismo procesų ir reikalavimų, pareikštų „Google“ arba jos tarnautojams, direktoriams, darbuotojams, atstovams arba susijusioms įmonėms, taip pat nuo visų susijusių prievolių, nuostolių, atsiskaitymų, baudų, sąnaudų arba išlaidų (įskaitant pagrįstus advokatų honorarus ir kitas bylinėjimosi išlaidas), taikomų „Google“ arba jos tarnautojams, direktoriams, darbuotojams, atstovams arba susijusioms įmonėms, kylančių iš arba susijusių su (i) tuo, kad Jūs pažeidžiate šios Sutarties sąlygas, (ii) Jūsų naudojimusi Paslauga, (iii) Jūs pažeidžiate galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus arba nuostatas ryšium su Paslauga, (iv) Jūsų pateiktais patvirtinimais ir garantijomis Trečiosioms šalims bet kurio Paslaugos, Programinės įrangos ar Ataskaitos aspekto atžvilgiu; (v) Trečiosios šalies arba jos vardu pateiktais reikalavimais, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiais su Jūsų naudojimusi Paslauga, Programine įranga arba Ataskaitomis; (vi) tuo, kad Jūs pažeidžiate savo privatumo įsipareigojimus Trečiosios šalies atžvilgiu; ir (vii) reikalavimais dėl Trečiosios šalies veiksmų arba neveikimo ryšium su Paslauga, Programine įranga arba Ataskaitomis. „Google“ pateiks Jums raštiškus pranešimus apie visas pretenzijas, reikalavimus arba ieškinius, kurių pagrindu jūs privalote atlyginti žalą „Google“. Jūs visapusiškai bendradarbiausite ginantis nuo bet kokios pretenzijos, kiek tai bus pagrįstai reikalinga. „Google“ pasilieka teisę savo sąskaita prisiimti bet kurių klausimų, susijusių su Jūsų žalos atlyginimu, išimtinę gynybą ir kontrolę.

Jei naudojate komplektą „GA 360 Home“, jį naudojant taikomos komplekto „Google Analytics 360 Home“ paslaugų teikimo sąlygos (arba vėliau pakeisto pavadinimo sąlygos), pasiekiamos adresu https://360suite.google.com/terms/ (ar kitu tokio tipo adresu, kurį gali pateikti „Google“), kurios kartkartėmis gali būti keičiamos (komplekto „Home“ sąlygos), bet, vadovaujantis komplekto „Home“ sąlygų 2 skiltimi, naudojant Paslaugą vis tiek bus taikoma ši Sutartis.

9. Trečiosios šalys.

Jei Jūs naudojatės Paslauga Trečiosios šalies vardu arba Trečioji šalis kitaip naudojasi Paslauga per Jūsų Paskyrą, nepriklausomai nuo to, ar Jūs tam turite „Google“ leidimą, tokiu atveju Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad (a) Jūs esate įgalioti veikti Trečiosios šalies vardu ir įpareigoti Trečiąją šalį laikytis visų Jūsų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, (b) „Google“ gali perduoti Trečiajai šaliai visus Klientų duomenis, susijusius su Trečiosios šalies Nuosavybe, ir (c) Jūs neatskleisite Trečiosios šalies Klientų duomenų jokiems kitiems asmenims be Trečiosios šalies sutikimo.

10. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS.

VISA TAIKOMOS TEISĖS LEIDŽIAMA APIMTIMI, IŠSKYRUS KAI AIŠKIAI NUMATYTA ŠIOJE SUTARTYJE, „GOOGLE“ NEPATEIKIA JOKIŲ AIŠKIAI APIBRĖŽTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDOJIMUI IR PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO.

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS.

VISA TAIKOMOS TEISĖS LEIDŽIAMA APIMTIMI „GOOGLE“ NEBUS ATSAKINGA DĖL JŪSŲ NEGAUTO PELNO ARBA NETIESIOGINIŲ, SPECIALIŲJŲ, PAPILDOMŲ AR BAUDINIŲ NUOSTOLIŲ, NETGI TUO ATVEJU, JEI „GOOGLE“ ARBA JOS ANTRINĖS ĮMONĖS IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS BUVO INFORMUOTOS, ŽINOJO ARBA TURĖJO ŽINOTI, KAD ŠIE NUOSTOLIAI BUVO GALIMI, IR NETGI JEI TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI NEPATENKINA PAŽEISTŲ TEISIŲ. „GOOGLE“ IR JOS VALDOMŲ ANTRINIŲ ĮMONIŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ JUMS ARBA KITAI ŠALIAI UŽ VISĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL PRETENZIJŲ, REIKALAVIMŲ ARBA IEŠKINIŲ, KYLANČIŲ IŠ ŠIOS SUTARTIES ARBA SUSIJUSIŲ SU JA, NEVIRŠYS 500 JAV DOLERIŲ.

12. Įspėjimas dėl nuosavybės teisių.

Paslauga, apimanti Programinę įrangą ir visas intelektinės nuosavybės teises į ją, yra ir bus „Google“ (ir jos valdomų antrinių įmonių) nuosavybė. Visos teisės į Programinę įrangą, kurios nėra Jums aiškiai suteiktos šia Sutartimi, be jokių apribojimų priklauso ir yra išsaugomos „Google“ ir jos licencijų davėjų, įskaitant „Google“ (ir jos valdomų antrinių įmonių) išimtinę nuosavybės teisę į Programinę įrangą ir Dokumentus. Neapribojant ankstesnių nuostatų visumos, Jūs įsipareigojate pats neatlikti šių veiksmų (ir įsipareigojate neleisti bet kuriai trečiajai šaliai atlikti šių veiksmų): (a) sublicencijuoti, platinti ar naudoti Paslaugą arba Programinę įrangą kitaip nei nurodyta šia Sutartimi suteiktoje licencijoje; (b) atgaminti, adaptuoti, perdirbti, versti, kurti išvestinius kūrinius naudojant, taikyti apgrąžos inžinerijai, skaidyti, dekompiliuoti Programinę įrangą ar kitais būdais siekti nustatyti su Paslauga susijusį pirminį kodą arba komercinę paslaptį; (c) nuomoti, suteikti nuomai, parduoti, perleisti arba kitaip perduoti teises į Programinę įrangą arba Paslaugą; (d) naudoti, skelbti, perduoti arba įdiegti įrenginį, programinę įrangą arba programą, trukdančią arba siekiančią trukdyti teikti Paslaugą arba veikti Programinei įrangai; (e) naudoti prekių ženklus, juridinių asmenų pavadinimus, paslaugų ženklus, logotipus, domeno vardus ir kitas skiriamąjį požymį turinčias savybes arba autorių ar kitas turtines teises, susijusias su Paslauga, bet kokiais tikslais be aiškaus raštiško „Google“ sutikimo; (f) registruoti, siekti registruoti arba padėti kitam asmeniui registruoti prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą, paslaugų ženklus, logotipus, domeno vardus ir kitas skiriamąjį požymį turinčias savybes, autorių arba kitas turtines teises, susijusias su „Google“ (arba jos valdomomis antrinėmis įmonėmis), išskyrus „Google“ (arba jos valdomų antrinių įmonių, priklausomai nuo atvejo) vardu; arba (g) šalinti, slėpti ar keisti bet kokią informaciją apie autorių teisių, prekių ženklų arba kitų turtinių teisių valdymą, nurodomą ant bet kurio Paslaugos elemento ar jame; h) šios Sutarties galiojimo metu ar vienų metų laikotarpiu po šios Sutarties galiojimo pabaigos iškeltame procese siekti patento pažeidimo pagrindu uždrausti teikti bet kokią Paslaugos dalį.

13. JAV Vyriausybės teisės.

Jei teisę naudotis šia Paslauga įsigys JAV Vyriausybė (arba ji bus įsigyta jos vardu) arba JAV Vyriausybės generalinis rangovas ar subrangovas (bet kurioje pakopoje), pagal 48 C.F.R. 227.7202-4 (dėl Gynybos departamento (GD) įsigijimų) ir 48 C.F.R. 2.101 ir 12.212 (dėl ne GD įsigijimų) Vyriausybės teisėms į šią Programinę įrangą, įskaitant teises naudoti, keisti, atkurti, išleisti, vykdyti, demonstruoti arba atskleisti Programinę įrangą ar Dokumentus, visais aspektais bus taikomos šioje Sutartyje numatytos komercinės licencijos teisės ir apribojimai.

14. Galiojimas ir nutraukimas.

Pranešusi bet kuri šalis gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu. Jei Sutartis bus nutraukta, „Google“ nustos teikti Paslaugą ir Jūs neteksite prieigos prie Paslaugos; ir Jūs ištrinsite visas GATC kopijas iš visų Nuosavybių ir per 3 darbo dienas po Sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos apie tai raštu patvirtinsite „Google“. Bet kokio Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos atveju (a) Jūs neturėsite teisės į naudojimo mokesčių ar bet kurių kitų mokesčių sugrąžinimą ir (b) visi nepadengti mokėjimo įsipareigojimai už Paslaugą, suteiktą iki nutraukimo dienos, turės būti nedelsiant ir visiškai apmokėti; (c) visi Jūsų istoriniai Ataskaitų duomenys taps Jums neprieinami.

15. Paslaugos teikimo sąlygų ir kitų politikų pakeitimai.

„Google“ gali keisti šias sąlygas arba bet kurias papildomas Paslaugai taikomas sąlygas, pavyzdžiui, dėl įstatymų arba Paslaugos pakeitimų. Jūs turėtumėte reguliariai susipažinti su sąlygomis. „Google“ paskelbs pranešimą apie šių sąlygų pakeitimus adresu www.google.com/intl/lt/analytics/, „Google Analytics“ politikų – adresu www.google.com/analytics/policies/, o apie šiose sąlygose nurodytų politikų pakeitimus – atitinkamu šioms politikoms naudojamu URL adresu. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų po jų paskelbimo. Jei Jūs nesutinkate su pakeistomis Paslaugos sąlygomis, turėtumėte nutraukti naudojimąsi „Google Analytics“. Šios Sutarties pakeitimai ar taisymai bus privalomi tik tuo atveju, jei (i) jie išdėstyti raštu ir pasirašyti tinkamai įgalioto „Google“ atstovo, (ii) Jūs sutiksite su atnaujintomis sąlygos internetu arba (iii) Jūs toliau naudositės Paslauga „Google“ paskelbus apie Sutarties arba politikos, pagal kurią teikiama Paslauga, atnaujinimus.

16. Kitos nuostatos, taikoma teisė ir bylų nagrinėjimo vieta.

„Google“ bus atleista nuo šios Sutarties vykdymo tais atvejais, kai Sutarties vykdymui sutrukdo, jį vėlina arba jam kliudo priežastys, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti. Ši Sutartis (įskaitant bet kokią pataisą, dėl kurios šalys susitarė raštu) yra visas susitarimas tarp Jūsų ir „Google” dėl Sutarties dalyko ir pakeičia visas ankstesnes šalių sutartis ir pareiškimus. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata dėl bet kokios priežasties yra pripažįstama neįgyvendinama, tokia nuostata turi būti pertvarkyta tiek, kad ji taptų maksimaliai įgyvendinama ir atitiktų šalių ketinimus, o likusi šios Sutarties dalis lieka galioti be apribojimų. Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Kalifornijos valstijos įstatymus, nenurodant teisės normų kolizijos principų. Jei būtų kokių nors užsienio teisės, taisyklių ir reglamentų ir Kalifornijos teisės, taisyklių ir reglamentų prieštaravimų, bus taikoma Kalifornijos teisė, taisyklės ir reglamentai ir jais būtų vadovaujamasi. Kiekviena šalis sutinka paklusti išimtinei ir asmeninei Santa Clara apygardos (Kalifornija) teismų jurisdikcijai. Šiai Sutarčiai netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių ir Kompiuterinių informacijos sandorių aktas. Ši Programinė įranga kontroliuojama pagal JAV eksporto reglamentus ir ji negali būti eksportuojama į šalis ar perduota asmenims arba naudojama tokiose šalyse arba tokių asmenų, kuriems taikomas embargas. Visi pranešimai, skirti „Google“, privalo būti siunčiami pirmos klasės paštu, oro paštu ar naudojantis visą parą dirbančių kurjerių paslaugomis adresu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, kartu siunčiant kopiją Juridiniam skyriui, ir laikomi įteiktais juos gavus. Atsisakymas pateikti pretenziją dėl nevykdymo nėra bet kokios kitos paskesnės pretenzijos dėl nevykdymo atsisakymas. Jūs negalite perleisti arba kitaip perduoti šioje Sutartyje numatytų savo teisų be išankstinio rašytinio „Google“ sutikimo ir bet kokie tokie bandymai perduoti negalioja. „Google“ ir Jūsų santykiai nėra juridinės partnerystės santykiai, bet yra nepriklausomų sutarties dalyvių santykiai. Ši Sutartis yra privaloma atitinkamiems šios Sutarties šalių įpėdiniams ir teisių perėmėjams ir yra jų naudai. Bet kuriuo Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atveju liks toliau galioti šie Sutarties punktai: 1, 4, 5, 6 (išskyrus du paskutinius sakinius), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ir 16.

Paskutinį kartą atnaujinta 5/24/2016