SERVICEVOORWAARDEN GOOGLE ANALYTICS

Deze Google Analytics Servicevoorwaarden (deze ’Overeenkomst’) worden aangegaan tussen Google Inc. (’Google’) en de natuurlijke of rechtspersoon die deze Overeenkomst uitvoert (’U’). Deze Overeenkomst bepaalt Uw gebruik van de standaardservice van Google Analytics (de ‘Service’). DOOR OP DE KNOP ‘AKKOORD’ TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN/OF VAN DE SERVICE GEBRUIK TE MAKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN ACCEPTEERT EN DAT U BEVOEGD BENT NAMENS DE EIGENAAR VAN DIT ACCOUNT TE HANDELEN EN HEM AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN. Met inachtneming van het voorgaande, komen de partijen het volgende overeen:

1. Definities

Account’ verwijst naar het factureringsaccount voor de Service. De Hits van alle Profielen die aan één Property zijn gekoppeld, worden bij elkaar geteld om de kosten voor de Service voor die Property te bepalen.

Bezoekers’ betekent bezoekers van Uw Properties.

Klantgegevens’ of ‘Google Analytics-gegevens’ betekent de gegevens met betrekking tot kenmerken en activiteiten van Bezoekers die U verzamelt, verwerkt of opslaat met gebruikmaking van de Service.

Documentatie’ betekent alle bijbehorende documentatie die door Google aan U ter beschikking wordt gesteld voor gebruik in combinatie met de Verwerkingssoftware, met inbegrip van online of anderszins beschikbare documentatie.

Derde partij’ betekent elke derde partij (i) aan wie U toegang verschaft tot Uw Account of (ii) voor wie U de Service gebruikt om informatie te verzamelen ten behoeve van de derde partij.

Hit’ betekent de basiseenheid die door het Google Analytics-systeem wordt gebruikt. Een Hit kan een oproep naar het Google Analytics-systeem zijn door verschillende bibliotheken, waaronder Javascript (bijvoorbeeld analytics.js), Silverlight, Flash en Mobile. Een Hit kan op dit moment een paginaweergave, transactie, item, gebeurtenis, sociale interactie of gebruikerstiming zijn. Hits kunnen ook aan het Google Analytics-systeem worden geleverd zonder gebruikmaking van een van de bibliotheken van andere door Google Analytics ondersteunde protocollen en mechanismen die de Service aan U ter beschikking stelt.

Verwerkingssoftware’ betekent de serversoftware van Google Analytics en alle upgrades, waarmee de Klantgegevens worden geanalyseerd en Rapporten worden gegenereerd.

Privacybeleid’ betekent het privacybeleid dat van toepassing is op een Property.

Profiel’ betekent de verzameling instellingen die tezamen bepalen welke informatie moet worden opgenomen in, of weggelaten uit, een bepaald Rapport. Er zou bijvoorbeeld een Profiel kunnen worden gemaakt om een klein gedeelte van een website in een afzonderlijk Rapport te bekijken. Voor één Property kunnen meerdere Profielen worden gemaakt.

Rapport’ betekent het resultaat van de analyse dat wordt weergegeven op www.google.com/intl/nl/analytics voor een Profiel.

GATC’ betekent Google Analytics Tracking Code, die in een Property wordt geïnstalleerd om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan U verstrekte fixes, updates en upgrades (samen de "GATC").

Servers’ betekent de door Google (of haar volledige dochtermaatschappijen) beheerde servers waarop de Verwerkingssoftware en de Klantgegevens worden opgeslagen.

Property’ betekent een webpagina, app of andere property onder Uw beheer, die gegevens stuurt naar Google Analytics. Iedere Property heeft een standaardprofiel dat alle pagina’s binnen die Property meet.

Software’ verwijst naar de GATC en de Verwerkingssoftware.

Vertrouwelijke informatie’ omvat bedrijfsgegevens en andere informatie die door de ene partij aan de andere schriftelijk bekend wordt gemaakt en die als ‘vertrouwelijk’ is aangeduid, of die mondeling bekend wordt gemaakt en binnen vijf werkdagen op schrift wordt gesteld en als ’vertrouwelijk’ wordt aangemerkt. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die bij het algemene publiek bekend is of wordt, die reeds vóór openbaarmaking door een der partijen in bezit was van de ontvangende partij of die door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke informatie.

De woorden ‘inclusief’, ‘met inbegrip van’, ‘daaronder begrepen’, ‘omvat’ of ‘omvatten’ en ‘waaronder’ betekenen ’inclusief, maar niet beperkt tot’.

2. Tarieven en Service

Behoudens Artikel 15 wordt de Service kosteloos aan U geleverd met een maximumaantal Hits van 10 miljoen per maand per account.

Google kan haar tarieven en betalingsprocedures voor de Service van tijd tot tijd wijzigen, met inbegrip van het berekenen van extra kosten voor geografische gegevens, het importeren van kostengegevens van zoekmachines, of andere tarieven die door derden aan Google of aan haar volledige dochtermaatschappijen in rekening worden gebracht voor het opnemen van gegevens in de Rapporten. Veranderingen aan het tarieven- en betalingsbeleid treden in werking wanneer U deze wijzigingen accepteert die op www.google.com/intl/nl/analytics/ worden gepubliceerd. Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven uitgedrukt in USD. Na beëindiging van deze Overeenkomst wordt een eventueel uitstaand saldo onmiddellijk opeisbaar. Eventueel door Google gemaakte incassokosten (met inbegrip van advocaatskosten) zullen in het verschuldigde bedrag worden opgenomen. Voor zover van toepassing mag Google Uw creditcard of andere betalingsmethode die is gekoppeld aan Uw AdWords-account, met dit bedrag belasten.

3. Account, Wachtwoord en Beveiliging

Als u zich voor de service wilt aanmelden, moet U het aanmeldingsproces doorlopen en Google in actuele, volledige en nauwkeurige informatie voorzien zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier, inclusief Uw e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. U beschermt Uw wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor Uw eigen gebruik van Uw Account evenals het gebruik van Uw account door derden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in en met Uw Account. U verklaart Google onmiddellijk nadat zulks aan U bekend is geworden, in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de veiligheid. De ondersteuningsmedewerkers van Google (of haar volledige dochterondernemingen) kunnen van tijd tot tijd onder Uw wachtwoord inloggen op de Service om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om U te helpen bij technische of factureringsproblemen.

4. Niet-exclusieve Licentie

Behoudens de voorwaarden in deze Overeenkomst, (a) verleent Google U hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie om de GATC uitsluitend te installeren, te kopiëren en te gebruiken voor zover voor U noodzakelijk is om de Service te gebruiken op uw Properties of de Properties van Derden; en (b) mag U Uw Rapporten die zijn opgeslagen op www.google.com/intl/nl/analytics op afstand openen, bekijken en downloaden. U dient zich te onthouden van en mag derden geen toestemming geven voor (i) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins creëren van afgeleide werken van de Software of de Documentatie; (ii) het reverse engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behalve voor zover de van toepassing zijnde wetgeving in het rechtsgebied waar U zich bevindt zulke beperkingen specifiek verbiedt; (iii) het verhuren, leasen, verkopen, toewijzen of anderszins overdragen van rechten op de Software, de Documentatie of de Service; (iv) het verwijderen van aanduidingen van intellectuele of bedrijfseigendom of etiketten die op de Software staan of anderszins door de Service zijn geplaatst; (v) het gebruiken, plaatsen, doorgeven/verzenden of introduceren van middelen, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of trachten te verstoren; of (vi) het gebruiken van gegevens in de Service gemarkeerd als toebehorend aan een derde partij voor doeleinden anders dan het genereren, bekijken en downloaden van Rapporten. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van en de toegang tot de Documentatie, Software, Service en Rapporten.

5. Vertrouwelijkheid

Geen van de Partijen zal de Vertrouwelijke informatie van de wederpartij gebruiken of bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mits dit nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of indien wet- of regelgeving of een gerechtelijke uitspraak zulks vereist. Een Partij die aldus wordt gedwongen Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, stelt de wederpartij, alvorens dergelijke informatie openbaar te maken, hiervan zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk in kennis.

6. Informatierechten

Behoudens de voorwaarden van haar privacybeleid (zie www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) mogen Google en haar volledige dochterondernemingen de verzamelde informatie over Uw gebruik van de Service behouden en gebruiken. Google zal uw Klantgegevens en Klantgegevens van Derde Partijen niet met derden delen mits Google (i) daarvoor Uw toestemming heeft voor Klantgegevens of toestemming van een Derde Partij voor de Klantgegevens van de Derde Partij; (ii) concludeert dat het wettelijk verplicht is of er te goeder trouw van overtuigd is dat openbaarmaking van Klantgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, property of veiligheid van Google, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii) Klantgegevens onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden aan derden verstrekt om namens Google opdrachten uit te voeren (bijv. facturering of gegevensopslag), waarbij strenge beperkingen gelden om te voorkomen dat de gegevens op een andere wijze worden gebruikt of uitgewisseld dan door Google is aangegeven. Wanneer dit plaatsvindt, gebeurt dit behoudens overeenkomsten die de betrokken Partijen verplichten om Klantgegevens uitsluitend op aanwijzingen van Google en in overeenstemming met deze Overeenkomst en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen, te verwerken.

7. Privacy.

U mag geen informatie naar Google verzenden die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie. Evenmin mag u derden helpen of toestaan dit te doen.

U hanteert en houdt zich aan een geschikt Privacybeleid en voldoet aan alle toepasselijke wetten, beleid en regelgeving met betrekking tot het verzamelen van informatie over Bezoekers. U moet een Privacybeleid op uw site publiceren en in dat Privacybeleid moet melding worden gemaakt van het feit dat u cookies gebruikt om gegevens te verzamelen. U moet het gebruik van Google Analytics bekendmaken, evenals de manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt. Dit kan plaatsvinden door het weergeven van een prominente link naar de site "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt", (te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/, of een andere URL die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen). U doet alles wat commercieel gezien redelijk is om te verzekeren dat een Bezoeker duidelijke en volledige informatie krijgt over, en toestemming geeft voor, opslag en gebruik van cookies of andere informatie op het apparaat van de Bezoeker waar een dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Service en waar het verstrekken van dergelijke informatie en het verkrijgen van dergelijke toestemming wettelijk verplicht zijn.

U mag geen privacy-functies omzeilen die deel uitmaken van de Service (bijv. een opt-out).

U mag deelnemen aan een geïntegreerde versie van Google Analytics en bepaalde DoubleClick- en Google-advertentiediensten (’Google Analytics-advertentiefuncties’). Als u Google Analytics-advertentiefuncties gebruikt, houdt u zich aan het beleid van Google Analytics-advertentiefuncties (te vinden op support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl&topic=2611283&answer=2700409). Uw toegang tot en gebruik van een DoubleClick- of advertentieservice van Google is met betrekking tot die service onderworpen aan de geldende voorwaarden tussen U en Google.

Als u gebruikmaakt van de GA 360 Suite Home, is uw gebruik hiervan onderworpen aan de servicevoorwaarden voor de Google Analytics 360 Suite Home (of aan de eventueel hernoemde versie hiervan) die beschikbaar zijn op https://360suite.google.com/terms (of op een andere door Google gekozen URL) en welkean tijd tot tijd worden gewijzigd (de 'Suite Home Voorwaarden '). Onderhevig aan Sectie 2 van de Home Suite Voorwaarden blijft het gebruik van de Service echter onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst.

8. Vrijwaring

Voor zover wettelijk is toegestaan, verklaart u Google en haar volledige dochterondernemingen voor eigen rekening schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen, acties, procedures en rechtszaken aangespannen door derden tegen Google of een van haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen en alle gerelateerde aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vereffeningen, sancties, boetes, kosten of uitgaven (met inbegrip van redelijke onkosten van een advocaat en andere proceskosten) opgelopen door Google of een van haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen, die voortvloeien uit of verband houden met (i) Uw schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, (ii) Uw gebruik van de Service, (iii) Uw schending van toepasselijke wetten, regels of regelingen in verband met de Service of (iv) enige representatie of garantie door U jegens enige Derde Partij met betrekking tot enig aspect van de Service, de Software of Rapporten; (v) enige vordering van of namens enige Derde Partij direct of indirect betrekking hebbend op Uw gebruik van de Service, de Software of Rapporten; (vi) schendingen van Uw privacyverplichtingen jegens Derde Partijen en (vii) vorderingen met betrekking tot handelingen of omissies van Derde Partijen in verband met de Services, de Software of Rapporten. In dergelijke gevallen zal Google u een geschreven bericht van zo'n vordering, rechtszaak of actie doen toekomen. U zult zo goed mogelijk als redelijkerwijs kan worden verlangd aan de verdediging tegen een vordering meewerken. Google behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en beheer van een zaak te aanvaarden die met vrijwaring door U te maken heeft.

9. Derde Partijen

Indien u de Service namens een Derde gebruikt of een Derde de Service via Uw Account gebruikt, ongeacht of U hiertoe door Google gemachtigd bent, verklaart en garandeert U dat (a) U volledig bevoegd bent om op te treden namens die Derde Partij en dat U deze Derde Partij bindt aan al uw plichten volgens deze Overeenkomst; en (b) Google Klantgegevens die specifiek betrekking hebben op de Properties van de Derde Partij, met de Derde Partij mag delen, en (c) U geen Klantgegevens van Derde Partijen bekend maakt aan andere partijen zonder toestemming van deze Derde Partijen.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES

VOOR ZOVER OP ENIGERLEI WIJZE TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, MET UITZONDERING VAN VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK VOORZIEN IN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT GOOGLE GEEN ENKELE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

11. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS GOOGLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR UW VERLIES VAN INKOMSTEN, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN PUNITIEF KARAKTER, ZELFS ALS GOOGLE OF DIENS VOLLEDIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DAARMEE BEKEND WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN. ZELFS WANNEER DIRECTE SCHADE GEEN GENOEGDOENING BIEDT. KAN DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE (EN HAAR VOLLEDIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN) JEGENS U OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE DIE RESULTEERT UIT VORDERINGEN, EISEN, OF ACTIES UIT HOOFDE VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, NIET MEER ZIJN DAN $ 500 (USD).

12. Kennisgeving over eigendomsrechten

De Service, inclusief de Software en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop, is en blijft eigendom van Google (en haar volledige dochterondernemingen). Alle rechten in en op de Software die in deze Overeenkomst niet expliciet aan u worden toegekend, blijven zonder beperkingen voorbehouden aan Google en haar licentiegevers, inclusief het recht van Google (en haar volledige dochterondernemingen) op het volledige eigendom van de Software en Documentatie. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande stemt u ermee in dat u zich zult onthouden van het volgende (en staat u zulks evenmin aan derden toe): (a) het sublicentiëren, verspreiden of gebruiken van de Service of Software buiten de werkingssfeer van de in deze Overeenkomst toegekende licentie; (b) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, maken van afgeleide werken, reverse engineering, disassembleren of decompileren van de Software of anderszins trachten een broncode of handelsgeheimen in verband met de Service te ontdekken; (c) het huren, leasen, verkopen, toekennen of anderszins overdragen van rechten in of op de Software of de Service; (d) het gebruiken, plaatsen, doorgeven/verzenden of introduceren van apparaten, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of trachten te verstoren; (e) het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Google gebruiken van de handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken, of van auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met de Service; (f) het registreren, trachten te registreren of anderen helpen bij het registreren van een handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, logo, domeinnaam en andere onderscheidende merkkenmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met Google (of haar volledige dochterondernemingen) anders dan op naam van Google (c.q. haar volledige dochterondernemingen); (g) het verwijderen, onleesbaar maken of veranderen van een auteursrechtverklaring, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat voorkomt op een onderdeel van de Service; of (h) via een tijdens de looptijd van deze Overeenkomst of gedurende een jaar na een dergelijke looptijd ingestelde procedure een verbodsactie op grond van octrooi-inbreuk in te stellen op een deel van de Service.

13. Rechten van de Amerikaanse Overheid

Indien het gebruik van de Service door of namens de Amerikaanse Overheid of door een hoofdcontractant of subcontractant (ongeacht hun niveau) van de Amerikaanse Overheid wordt aangeschaft, in overeenstemming met 48 C.F.R. 227.7202-4 (voor aanschaf door het ministerie van Defensie (MvD)) en 48 C.F.R. 2.101 en 12.212 (voor aanschaf anders dan door het MvD), zijn de rechten van de Overheid in de Software, inclusief haar rechten op gebruik, wijziging, reproductie, uitgifte, uitvoering, weergave of vrijgave van de Software of Documentatie, in alle aspecten onderhevig aan de commerciële licentierechten en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

14. Looptijd en Beëindiging

Elk der partijen kan de Overeenkomst door middel van opzegging beëindigen. Na beëindiging van deze Overeenkomst stopt Google met de levering en stopt u met het gebruik van de Service, wist u alle kopieën van de GATC van alle Properties en bevestigt u dit schriftelijk aan Google binnen drie werkdagen na een dergelijke beëindiging. Ingeval van beëindiging (a) heeft u geen recht op terugbetaling van eventuele gebruikskosten of andere kosten, en (b) is een eventueel uitstaand saldo voor Service die werd verleend na de beëindigingsdatum, onmiddellijk volledig opeisbaar, en (c) kunt u al uw historische rapportgegevens niet meer raadplegen.

15. Wijzigingen van Servicevoorwaarden en Ander Beleid

Google kan deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Service, aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U dient deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Google publiceert wijzigingen van deze voorwaarden op www.google.com/intl/nl/analytics/, het Google Analytics Beleid op www.google.com/analytics/policies, en andere beleidsregels waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen op de betreffende URL voor dergelijk beleid. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan 14 dagen nadat ze zijn gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor de Service dient u uw gebruik van die Service te beëindigen. Wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend bindend indien (i) deze schriftelijk zijn en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Google, (ii) u online akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, of (iii) u doorgaat met het gebruik van de Service nadat Google aanpassingen van de Overeenkomst of van enig beleid met betrekking tot de Service heeft gepubliceerd.

16. Overige Bepalingen, Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

Google is vrijgesteld van uitvoering van deze Overeenkomst in de mate dat uitvoering door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen macht over heeft, wordt belet, vertraagd of verhinderd. Deze Overeenkomst (inclusief de tussen de partijen schriftelijk overeengekomen aanpassingen) vormt de gehele overeenkomst tussen U en Google met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en vertegenwoordigingen tussen de partijen. Als een bepaling van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, als niet uitvoerbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling voor zover nodig worden herzien opdat zij voor zover is toegestaan uitvoerbaar is, teneinde de intentie van de partijen te beïnvloeden, en blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst is onderhevig aan de wetgeving van de staat Californië en dient zo te worden geïnterpreteerd zonder verwijzing naar collisieregels. In het geval van conflicten tussen buitenlandse wetgeving, regels en regelingen en die van Californië, zijn de wetgeving, regels en regeling van Californië van toepassing. Elke partij onderwerpt zich aan de exclusieve en persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven in Santa Clara County, Californië (VS). Het CISG van de Verenigde Naties en de Uniform Computer Information Transactions Act zij niet op deze Overeenkomst van toepassing. De Software wordt door de U.S. Export Regulations gecontroleerd en mogelijk mag het niet worden geëxporteerd of gebruikt door landen of individuen onder embargo. Alle kennisgevingen aan Google moeten worden verzonden naar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, met een kopie naar de afdeling Juridische Zaken (Legal Department), per post, luchtpost of koerier en worden geacht te zijn uitgegeven bij ontvangst. Een kwijtschelding van een wanbetaling is geen kwijtschelding van latere wanbetalingen. U mag geen van Uw rechten in deze Overeenkomst toekennen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google; alle pogingen in deze zin zijn ongeldig. De relatie tussen Google en U is geen juridisch partnerschap maar een relatie van onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede van de respectieve opvolgers en cessionarissen van de partijen bij deze overeenkomst. De volgende artikelen blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht: 1, 4, 5, 6 (behalve de laatste twee zinnen), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16.

Laatste herziening 5/24/2016