MGA TUNTUNIN NG SERBISYO NG GOOGLE ANALYTICS

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics na ito (ang “Kasunduan”) ay pinasukan ng Google Inc. (“Google”) at ng entity na nagsasagawa ng Kasunduang ito (“Ikaw/Mo/Iyo/Ka”). Pinamamahalaan ng Kasunduang ito ang paggamit Mo ng karaniwang Google Analytics (ang “Serbisyo”). SA PAMAMAGITAN NG PAG-CLICK SA BUTTON NA "TINATANGGAP KO," PAGKUMPLETO SA PROSESO NG PAGPAPAREHISTRO O PAGGAMIT NG SERBISYO, KINIKILALA MO NA IYONG NASURI AT TINATANGGAP ANG KASUNDUANG ITO AT AWTORISADO KANG KUMILOS SA NGALAN NG, AT IPASAILALIM SA KASUNDUANG ITO ANG, MAY-ARI NG ACCOUNT. Bilang pagsasaalang-alang sa nauna, sumasang-ayon ang mga partido ayon sa sumusunod:

1. Mga Kahulugan.

Ang "Account" ay tumutukoy sa account sa pagsingil para sa Serbisyo. Pagsasama-samahin ang mga Hit ng lahat ng mga Profile na naka-link sa isang Property bago tukuyin ang singil para sa Serbisyo para sa Property na iyon.

Kasama sa "Kumpidensyal na Impormasyon" ang anumang pinagmamay-ariang data at anumang ibang impormasyong isiniwalat ng isang partido sa kabila sa pamamagitan ng sulat at nakamarkang “kumpidensyal” o isiniwalat sa pamamagitan ng pananalita, at, sa loob ng limang araw ng negosyo, naisulat at minarkahang "kumpidensyal." Subalit, hindi kasama sa Kumpidensyal na Impormasyon ang anumang impormasyon na alam o nalaman ng pangkalahatang publiko, na hawak na ng tatanggap na partido bago ang pagsisiwalat ng isang partido o mag-isang binuo ng tatanggap na partido nang walang paggamit sa Kumpidensyal na Impormasyon.

Ang "Customer Data o Google Analytics Data" ay nangangahulugang ang data na iyong nakolekta, na-proseso o inimbak gamit ang Serbisyo na tungkol sa mga katangian at aktibidad ng mga Bisita.

Ang "Dokumentasyon" ay tumutukoy sa anumang kasamang dokumentasyon na ginawang available sa Iyo ng Google para magamit sa Processing Software, kabilang ang anumang dokumentasyong available online.

Ang kahulugan ng "GATC" ay ang Google Analytics Tracking Code, na naka-install sa isang Property para sa layunin ng pagkolekta ng Customer Data, kasama ng anumang mga pag-aayos, pag-update at pag-upgrade na nilaan sa Iyo.

Ang kahulugan ng “Hit” ay ang batayang yunit na pinoproseso ng system ng Google Analytics. Ang Hit ay maaaring isang call sa system ng Google Analytics ng iba’t ibang mga library, kasama ang Javascript (hal., analytics.js), Silverlight, Flash at Mobile. Ang Hit ay maaaring kasalukuyang isang page view, transaksyon, item, kaganapan, social interaction, o timing ng user. Ang mga Hit ay maaari ding ipahatid sa system ng Google Analytics nang hindi gumagamit ng isa sa iba’t ibang mga library ng ibang suportado ng Google Analytics na mga protocol at mekanismo na ginagawang available sa Iyo ng Serbisyo.

Ang kahulugan ng "Processing Software" ay ang Google Analytics server-side software at anumang mga pag-upgrade, na nagsusuri sa Customer Data at bumubuo ng Mga Ulat.

Ang kahulugan ng "Profile" ay ang koleksyon ng mga setting na sama-samang umaalam sa impormasyong isasama, o hindi isasama sa isang partikular na Ulat. Halimbawa, maaaring maglunsad ng Profile upang tingnan ang maliit na bahagi ng web site bilang isang natatanging UIat. Maaaring magkaroon ng maramihang Profile na inilunsad sa ilalim ng isang Property.

Ang kahulugan ng "Property" ay anumang web page, app o iba pang property na nasa Iyong kontrol na nagpapadala ng data sa Google Analytics. Ang bawat Property ay may kasamang default na Profile na sumusukat sa lahat ng mga page na nasa Property.

Ang kahulugan ng “Patakaran sa Privacy” ay ang patakaran sa privacy sa isang Property.

Ang kahulugan ng "Ulat" ay ang nagreresultang pagsusuri na ipinapakita sa www.google.com/intl/fil/analytics/ para sa Profile.

Ang kahulugan ng "Mga Server" ay ang mga server na kinokontrol ng Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) kung saan iniimbak ang Processing Software at Customer Data.

Ang kahulugan ng "Software" ay ang GATC at ang Processing Software.

Ang kahulugan ng “Third Party” ay anumang third party (i) kung kanino Ka naglalaan ng access sa Iyong Account o (ii) kung saan Mo ginagamit ang Serbisyo upang mangolekta ng impormasyon sa ngalan ng third party.

Ang kahulugan ng “Mga Bisita” ay ang mga bisita sa Iyong Mga Property.

Ang mga salitang "isama" at "kasama" ay nangangahulugang “kasama ngunit hindi limitado sa.”

2. Mga Bayarin at Serbisyo.

Nakapailalim sa Seksyon 15, ibinibigay ang Serbisyo nang walang singil sa Iyo nang hanggang 10 milyong Hit bawat buwan, bawat account. Maaaring baguhin ng Google ang mga bayarin at mga patakaran sa pagbabayad nito para sa Serbisyo nang pana-panahon kabilang ang karagdagang mga halaga para sa heograpikong data, pag-import ng data ng halaga mula sa mga search engine, o iba pang bayaring sinisingil sa Google o sa mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito ng mga third party na vendor para sa pagsasama ng data sa mga ulat ng Serbisyo. Ang mga pagbabago sa mga bayarin o mga patakaran sa pagbabayad ay epektibo sa pagtanggap Mo ng mga pagbabagong ito na ipo-post sa www.google.com/intl/fil/analytics/. Maliban na lamang kung iba ang isinasaad, kino-quote sa U.S. Dollar ang lahat ng bayarin. Ang anumang natitirang balanse ay agad sisingilin at babayaran sa pagwawakas ng Kasunduang ito at anumang mga gastos sa pagsingil (kasama ang mga bayarin ng abogado) na nagkaroon ang Google ay isasama sa halagang inutang, at maaaring singilin sa credit card o ibang mekanismo sa paniningil na kaugnay ng Iyong AdWords account.

3. Account ng Miyembro, Password at Seguridad.

Upang magparehistro para sa Serbisyo, kailangan Mong kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagbibigay sa Google ng kasalukuyan, kumpleto at tumpak na impormasyon gaya ng hinihingi ng form sa pagpaparehistro, kabilang ang Iyong e-mail address (username) at password. Dapat Mong protektahan ang iyong mga password at ganap na akuin ang responsibilidad para sa paggamit Mo at ng third party sa Iyong mga account. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anuman at sa lahat ng aktibidad na nagaganap sa ilalim ng Iyong Account. Ino-notify Mo kaagad ang Google sa oras na makaalam ka ng anumang hindi pinahihintulutang paggamit ng Iyong Account o anumang paglabag sa seguridad. Paminsan-minsan, maaaring mag-log in ang mga kawani sa suporta ng Google (o ng mga ganap na pag-aaring subsidiary nito) sa Serbisyo sa ilalim ng Iyong password ng customer upang mapanatili o mapahusay ang serbisyo, kabilang ang pagbibigay sa iyo ng tulong sa mga isyu na teknikal o sa pagsingil.

4. Hindi Eksklusibong Lisensya.

Nakapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito, (a) binibigyan Ka ng Google ng limitado, mababawi, hindi-eksklusibo, hindi-sublicensable na lisensyang mag-install, kumopya at gumamit ng GATC tanging bilang kailangan para magamit Mo ang Serbisyo sa Iyong Mga Property o Mga Property ng Third Party; at (b) maaari Mong remote na i-access, tingnan at i-download ang Iyong Mga Ulat na nakaimbak sa www.google.com/intl/fil/analytics/. Hindi Mo (at hindi Mo papayagan ang anumang third party na) (i) kopyahin, baguhin, iangkop, isalin o kung hindi man ay lumikha ng mga hinangong gawa ng Software o ng Dokumentasyon, (ii) i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble o kung hindi man tangkaing matuklasan ang source code ng Software, maliban bilang hayagang pinahihintulutan ng batas na pinatutupad sa hurisdiksyon kung saan Ka matatagpuan; (iii) parentahan, paupahan, ibenta, italaga o kung hindi man ay ilipat ang mga karapatan sa o para sa Software, sa Dokumentasyon o sa Serbisyo; (iv) alisin ang anumang pagmamay-ari na notice o label sa Software o inilagay ng Serbisyo; (v) gumamit, mag-post, maghatid o magpakilala ng anumang device, software o routine na nakakasagabal o nagtatangkang makasagabal sa pagpapatakbo ng Serbisyo o ng Software, o (vi) gumamit ng data na may label na pag-aari ng isang third party sa Serbisyo para sa mga layunin na iba kaysa sa pagbuo, pagtingin at pag-download ng Mga Ulat. Susunod Ka sa lahat ng mga angkop na batas at mga regulasyon sa paggamit Mo ng at pag-access sa Dokumentasyon, Software, Serbisyo at Mga Ulat.

5. Pagiging Kumpidensyal.

Wala sa alinmang partido ang gagamit o magsisiwalat ng Kumpidensyal na Impormasyon ng kabilang partido nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng kabila maliban para sa layunin ng pagsasagawa ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito o kung inatas ng batas, regulasyon o utos ng korte; sa kasong ito, ang partidong kailangang magsiwalat ng Kumpidensyal na Impormasyon ay magbibigay sa kabilang partido ng abiso hangga’t kailangan na makatwirang maipapatupad bago isiwalat ang Kumpidensyal na Impormasyon.

6. Mga Karapatan sa Impormasyon at Publicity.

Maaaring panatilihin at gamitin ng Google at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, na nakapailalim sa mga tuntunin ng patakaran sa privacy nito (makikita sa www.google.com/intl/fil/policies/privacy/), ang impormasyong nakolekta sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Hindi ibabahagi ng Google Ang iyong Customer Data o anumang Customer Data ng Third Party sa anumang mga third party maliban kung ang Google (i) ay may Iyong pahintulot para sa anumang Customer Data o pahintulot para sa Customer Data ng Third Party; (ii) napagpasyahan na ito ay kinakailangan sa batas o mayroong paniniwalang may magandang loob na ang pag-access, pangangalaga o pagsisiwalat ng Customer Data ay makatuwirang kinakailangan upang protektahan ang mga karapatan, property o kaligtasan ng Google, ng mga user nito o ang publiko, o (iii) ay nagbibigay ng Customer Data sa ilang limitadong mga pangyayari sa mga third party upang isagawa ang mga gawain sa ngalan ng Google (halimbawa, sa pagsingil o pag-imbak ng data) na may istriktong mga paghihigpit na pipigil sa paggamit ng data o pagbahagi maliban ayon sa pagdirekta ng Google. Kapag natapos na ito, sasailalim ito sa mga kasunduan na umoobliga sa mga partidong iyon na iproseso ang Customer Data ayon lamang sa mga tagubilin ng Google at alinsunod sa Kasunduang ito at mga naaangkop na hakbang sa pagiging kumpidensyal at sa seguridad.

7. Privacy.

Hindi ka magbibigay at hindi mo tutulungan o papayagan ang anumang third party na magbigay ng impormasyon sa Google na maaaring gamitin o kilalanin ng Google bilang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan.

Magkakaroon ka at susundin mo ang isang naaangkop na Patakaran sa Privacy at susundin ang lahat ng naaangkop na mga batas, patakaran at alituntunin na nauugnay sa pagkolekta ng impormasyon mula sa mga Bisita. Kailangan mong mag-post ng Patakaran sa Privacy at ang Patakaran sa Privacy na iyon ay kailangang magbigay ng abiso tungkol sa paggamit Mo ng cookies na ginagamit para mangolekta ng data. Kailangan mong ibunyag ang paggamit ng Google Analytics, at kung paano ito nangongolekta at nagpoproseso ng data. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagpapakita ng madaling makitang link sa site na “Paano gumagamit ang Google ng data kapag ginamit mo ang mga site o app ng aming mga kasosyo,” (makikita sa www.google.com/intl/fil/policies/privacy/partners/), o anumang iba pang URL na maaaring ibigay ng Google paminsan-minsan). Gagamit ka ng mga pagsisikap na makatwiran at pangkomersyal para siguraduhin na ang Bisita ay nabibigyan ng malinaw at komprehensibong impormasyon tungkol sa, at sumasang-ayon sa, pag-iimbak at pag-a-access ng cookies o iba pang impormasyon sa device ng Bisita kung saan nagaganap ang ganoong aktibidad na kaugnay sa Serbisyo at kung saan ang pagbibigay ng ganoong impormasyon at pagkuha ng ganoong pahintulot ay hinihingi ng batas.

Kailangang hindi mo iwasan ang anumang mga feature ng privacy (hal. isang pag-opt out) na bahagi ng Serbisyo.

Maaari kang sumali sa isang pinagsamang bersyon ng Google Analytics at mga partikular na serbisyo ng DoubleClick at Google sa pag-aanunsiyo (“Mga Tampok ng Pag-aanunsiyo sa Google Analytics”). Kung gumagamit ka ng Mga Tampok ng Pag-aanunsiyo sa Google Analytics, susundin Mo ang patakaran ng Mga Tampok ng Pag-aanunsiyo sa Google Analytics (makikita sa support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&topic=2611283&answer=2700409). Ang iyong access sa at paggamit ng anumang serbisyo ng DoubleClick o Google sa pag-aanunsiyo ay napapasailalim sa mga naaangkop na takda sa pagitan Mo at ng Google hinggil sa serbisyong iyon.

Kung ginagamit mo ang GA 360 Suite Home, Ang paggamit mo ng GA 360 Suite Home ay nasasaklawan ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics 360 Suite Home (o anuman ang susunod na ipapangalan) na available sa https://360suite.google.com/terms (o iba pang kahalintulad na URL na maaaring ibigay ng Google) na nababago sa pana-panahon (ang "Mga Tuntunin ng Suite Home"), ngunit napapailalim sa Seksyon 2 ng Mga Tuntunin ng Suite Home, ang paggamit ng Serbisyo ay patuloy na sasaklawan ng Kasunduang ito.

8. Pagbabayad-Danyos.

Sa hangganang pinahihintulutan ng angkop na batas, sumasang-ayon Kang managot, palabasing hindi nakapipinsala at ipagtanggol ang Google at ang mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, sa Iyong sariling gastos, sa anuman at lahat ng paghahabol, pagkilos, paglilitis, at demanda ng third party na inihain laban sa Google o sa sinuman sa mga opisyal, direktor, empleyado, ahente o mga affiliate nito, at lahat ng nauugnay na pananagutan, pinsala, areglo, parusa, multa, halaga o gastusin (kabilang, ang makatwirang bayarin sa mga abugado at iba pang gastusin sa paglilitis) na nakamit ng Google o ng sinuman sa mga opisyal, direktor, empleyado, ahente o affiliate nito, na dulot ng o may kinalaman sa (i) Iyong paglabag sa anumang tuntunin o kundisyon ng Kasunduang ito, (ii) Iyong paggamit ng Serbisyo, (iii) Iyong mga paglabag sa mga naaangkop na batas, panuntunan o regulasyon na kaugnay ng Serbisyo, (iv) anumang mga pagkatawan at warranty na ginawa Mo tungkol sa anumang aspeto ng Serbisyo, Software o Mga Ulat sa anumang Third Party; (v) anumang mga paghahabol na ginawa ng o sa ngalan ng anumang Third Party na tumutukoy nang direkta o hindi direkta sa Iyong paggamit ng Serbisyo, Software o Mga Ulat; (vi) paglabag ng Iyong mga obligasyon ng privacy sa anumang Third Party; at (vii) anumang mga paghahabol patungkol sa mga kilos o pagtanggal ng anumang Third Party kaugnay ng serbisyo, Software o Mga Ulat. Bibigyan Ka ng Google ng nakasulat na abiso ng anumang paghahabol, demanda o pagkilos kung saan Mo dapat bayaran ng danyos ang Google. Ganap kang makikipagtulungan ayon sa makatwirang kailangan sa pagtatanggol ng anumang paghahabol. Inilalaan ng Google ang karapatan, sa sarili nitong gastos, na akuin ang eksklusibong pagtatanggol at pagkontrol sa anumang usapin na nakapailalim sa Iyong pagbabayad-danyos.

9. Mga Third Party.

Kung ginagamit Mo ang Serbisyo sa ngalan ng Third Party o kung hindi man ay isang Third Party ang gumagamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng Iyong Account, awtorisado ka man o hindi ng Google na gawin ito, kinakatawan at pinapatunayan Mo na (a) Ikaw ay awtorisado upang kumilos sa ngalan ng, at ipasailalim sa Kasunduang ito ang, Third Party sa lahat ng mga obligasyon na mayroon Ka sa ilalim ng Kasunduang ito, (b) ang Google ay maaaring magbahagi sa Third Party ng anumang Customer Data na partikular sa mga Property ng Third Party, at (c) hindi Mo ibubunyag ang Customer Data ng Third Party sa anumang iba pang partido nang walang pahintulot ng Third Party.

10. DISCLAIMER SA MGA WARRANTY.

HANGGANG SA SUKDULANG SAKLAW NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, MALIBAN KUNG HAYAGANG IBINIGAY PARA SA KASUNDUANG ITO, ANG GOOGLE AY WALANG IBANG GINAGAWANG WARRANTY, HAYAGAN MAN, IPINAHIWATIG, ISINABATAS O KUNG HINDI MAN, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON ANG MGA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIKALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA PAGGAMIT AT HINDI-PAGLABAG.

11. LIMITASYON NG SAGUTIN.

SA HANGGANANG PINAHIHINTULUTAN NG ANGKOP NA BATAS, HINDI MANANAGOT ANG GOOGLE PARA SA MGA NAWALA MONG KITA O HINDI DIREKTA, ESPESYAL, NAGKATAON, KINAHIHINATNAN, HUWARAN O PAMPARUSA NA MGA PINSALA, KAHIT NA KUNG ANG GOOGLE O MGA SUBSIDIARY NITO AT MGA KAANIB AY NAABISUHAN NG, NALAMAN O DAPAT NALAMAN NA ANG MGA NASABING PINSALA AY POSIBLE AT KAHIT NA ANG MGA DIREKTANG PINSALA AY HINDI BUMUO NG REMEDYO. ANG KABUUANG NAIPONG PANANAGUTAN NG GOOGLE (AT NG MGA SUBSIDIARY NA BUONG PINAGMAMAY-ARIAN NITO) SA IYO O SA IBANG PARTIDO PARA SA ANUMANG KAWALAN O PINSALA MULA SA MGA PAGHAHABOL, DEMANDA O PAGKILOS NA NAGMULA SA O KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO AY HINDI LALAGPAS SA $500 (USD).

12. Paunawa tungkol sa Mga Karapatan sa Pinagmamay-arian.

Ang Serbisyo, na kinabibilangan ng Software at lahat ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian na nakapaloob dito ay, at mananatiling, property ng Google (at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito). Lahat ng karapatan na nakapaloob sa at karapatan sa Software na hindi hayagang ipinagkaloob sa Iyo sa Kasunduang ito ay nakareserba at pinapanatili ng Google at ng mga tagapaglisensya nito nang walang paghihigpit, kabilang ang, karapatan sa ganap na pagmamay-ari ng Google (at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) sa Software at Dokumentasyon. Nang hindi nililimitahan ang pangkalahatang uri ng nabanggit, sumasang-ayon Kang hindi (at hindi pahihintulutan ang anumang third party na): (a) ibibigay sa iba, ipamamahagi, o gagamitin ang Serbisyo o Software sa labas ng saklaw ng lisensyang ipinagkaloob sa Kasunduang ito; (b) kokopyahin, babaguhin, iaangkop, isasalin, lilikha ng mga hinangong gawa, ire-reverse engineer, idi-disassemble o ide-decompile ang Software o kung hindi naman ay tatangkaing tuklasin ang anumang source code o mga sikretong pangkalakal na nauugnay sa Serbisyo; (c) rerentahan, uupahan, ibebenta, itatalaga o kung hindi naman ay ililipat ang mga karapatang nakapaloob sa o karapatan sa Software o sa Serbisyo; (d) gagamitin, ipo-post, ipadadala o ikokonekta ang anumang device, software o routine na nakakasagabal o nagtatangkang makasagabal sa paggana ng Serbisyo o ng Software; (e) gagamitin ang mga trademark, pangalang pangkalakal, marka ng serbisyo, logo, domain name at iba pang kapansin-pansing tampok ng brand o anumang copyright o iba pang mga karapatan sa pinagmamay-arian na nauugnay sa Serbisyo para sa anumang layunin nang walang hayagang nakasulat na pahintulot ng Google; f) magrerehistro, magtatangkang magrehistro, o tulungan ang sinuman na magrehistro ng anumang trademark, pangalang pangkalakal, marka ng serbisyo, logo, domain name at iba pang kapansin-pansing tampok ng brand, copyright o iba pang mga karapatan sa pinagmamay-arian na nauugnay sa Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) maliban sa ngalan ng Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, depende sa kaso); (g) aalisin, ikukubli, o babaguhin ang anumang paunawa sa copyright, trademark, o iba pang mga karapatan sa pinagmamay-arian na nakikita sa o nasa anumang item na kasama ng Serbisyo; o (h) hihingi, sa isang prosesong nai-file sa panahon ng termino nitong Kasunduan o nang isang taon matapos ang ganoong termino, ng tagapigil na utos ng anumang bahagi ng Serbisyo batay sa paglabag sa patent.

13. Mga Karapatan ng Pamahalaan ng U.S..

Kung ang paggamit ng Serbisyo ay nakakamit ng o sa ngalan ng Pamahalaan ng U.S. o ng isang pangunahing contractor ng Pamahalaan ng U.S. o subcontractor (sa anumang antas), alinsunod sa 48 C.F.R. 227.7202-4 (para sa mga pagkamit ng Department of Defense (DOD)) at 48 C.F.R. 2.101 at 12.212 (para sa mga pagkamit na hindi sa DOD), ang mga karapatan ng Pamahalaan sa Software, kasama ang mga karapatan nitong gamitin, baguhin, ipakopya, ipalabas, ipaganap, ipakita o ibunyag ang Software o Dokumentasyon, ay sasailalim sa lahat ng aspeto sa mga commercial na karapatan sa lisensya at sa mga paghihigpit na ibinibigay sa Kasunduang ito.

14. Termino at Pagtatapos.

Maaaring tapusin ng alinman sa mga partido ang Kasunduang ito anumang oras nang may abiso. Sa anumang pagtatapos ng Kasunduang ito, ihihinto ng Google ang pagbibigay, at ihihinto Mo ang pag-access sa Serbisyo; at ide-delete Mo ang lahat ng kopya ng GATC mula sa lahat ng Property at patutunayan ito sa Google nang pasulat sa loob ng 3 araw ng negosyo makalipas ang ganoong pagtatapos. Sa anumang pagtatapos (a) hindi Ka magkakaroon ng karapatan sa anumang mga refund ng anumang bayarin sa paggamit o iba pang bayarin, at (b) anumang natitirang balanse para sa Serbisyo na ipinagkaloob hanggang sa petsa ng pagtatapos ay agad na dapat bayaran nang buo at (c) lahat ng Iyong nakaraang data ng Ulat ay hindi Mo na makukuha.

15. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Iba Pang Patakaran.

Maaaring baguhin ng Google ang mga tuntuning ito o anumang karagdagang mga tuntunin na nalalapat sa Serbisyo para, halimbawa, ipakita ang mga pagbabago sa batas o mga pagbabago sa Serbisyo. Dapat mong palaging tingnan ang mga tuntunin. Ipo-post ng Google ang abiso tungkol sa mga pagbabago sa mga tuntuning ito sa www.google.com/intl/fil/analytics, ang mga Patakaran ng Google Analytics sa www.google.com/analytics/policies, o iba pang mga patakarang tinukoy sa mga tuntuning ito sa naaangkop na URL para sa ganoong mga patakaran. Hindi ilalapat ang mga pagbabago sa nakaraan at magiging epektibo nang hindi mas maaga sa 14 na araw matapos mai-post ang mga ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga binagong tuntunin para sa Serbisyo, dapat Mong ihinto ang paggamit Mo ng Google Analytics. Walang pag-aamyenda sa o pagbabago sa Kasunduang ito ang iiral maliban (i) kung nakasulat at nilagdaan ng angkop na awtorisadong kinatawan ng Google, (ii) kung tatanggapin Mo ang mga na-update na tuntunin online, o (iii) patuloy Mong gagamitin ang Serbisyo matapos i-post ng Google ang mga update sa Kasunduan o sa anumang patakarang umiiral sa Serbisyo.

16. Miscellaneous, Naaangkop na Batas at Lugar.

Hindi inoobliga ang Google sa pagganap mula dito hanggang sa punto kung saan ang pagganap ay maiiwasan, maaantala o mahahadlangan ng mga kadahilanang lagpas sa makatwirang pagkontrol. Ang Kasunduang ito (kabilang ang anumang pagbabago na pasulat na napagkasunduan ng mga partido) ay kumakatawan sa kumpletong kasunduan sa pagitan Mo at ng Google tungkol sa paksang usaping ito, at nangingibabaw sa lahat ng naunang kasunduan at pagkatawan sa pagitan ng mga partido. Kung may anumang probisyon ng Kasunduang ito na naipalagay na hindi maipatutupad sa anumang dahilan, babaguhin ang gayong probisyon hanggang sa puntong kinakailangan upang maipatupad ito sa maximum na hangganang pinapayagang maipatupad upang maipatupad ang layon ng mga partido, at ang natitirang kabuuan ng Kasunduang ito ay magpapatuloy nang may ganap na bisa at epekto. Pangangasiwaan at bibigyang kahulugan ang Kasunduang ito sa ilalim ng mga batas ng estado ng California nang walang pagsangguni sa salungatan ng mga prinsipyo ng batas. Sakaling magkaroon ng anumang salungatan sa pagitan ng batas, mga panuntunan at mga regulasyon ng ibang bansa, at ng batas, mga panuntunan at mga regulasyon ng California; ang batas, mga panuntunan at mga regulasyon ng California, ang mananaig at ipatutupad. Bawat partido ay sumasang-ayon na sumailalim sa eksklusibo at personal na hurisdiksyon ng mga hukumang matatagpuan sa Santa Clara County, California. Ang Kapulungan ng Mga Nagkakaisang Bansa ukol sa Mga Kontrata para sa Internasyonal na Pagbebenta ng Mga Produkto at (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) at ang Batas sa Pantay-pantay na Transaksyon ng Impormasyon sa Computer (Uniform Computer Information Transactions Act) ay hindi nalalapat sa Kasunduang ito. Ang Software ay kinokontrol ng Mga Regulasyon sa Pag-export ng U.S. (U.S. Export Regulations), at hindi ito dapat ma-export o magamit ng mga naembargong bansa o indibidwal. Ang anumang mga abiso sa Google ay dapat ipadala sa: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na may kopya para sa Legal Department, sa pamamagitan ng first class o air mail o overnight na courier, at ipinapalagay na naibigay sa pagkatanggap. Ang isang waiver ng anumang default ay hindi waiver ng anumang susunod na default. Hindi Mo maaaring italaga o kung hindi man ay ilipat ang anuman sa Iyong mga karapatan sa Kasunduang ito nang walang naunang pasulat na pahintulot ang Google, at walang bisa ang anumang gayong pagtatangka. Ang ugnayan sa pagitan ng Google at Ikaw ay hindi tulad ng sa isang ugnayan ng legal na pagsososyo, ngunit ng sa isa sa mga independent na contractor. Ipapatupad at ipapataw ang Kasunduang ito para sa pakinabang ng mga kaukulang kapalit at mga itinakdang partido nito. Ang mga sumusunod na seksyon ng Kasunduang ito ay mananatili sa kabila ng anumang pagwawakas na iyon: 1, 4, 5, 6 (maliban sa huling dalawang pangungusap), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, at 16.

Huling Na-update 5/24/2016