Hoàn thành nhanh chóng mọi công việc

Tất cả những điều bạn muốn là hoàn thành mọi công việc. Tất cả những điều Chrome muốn là giúp bạn thực hiện việc đó một cách nhanh chóng.